V prípade dopytov alebo iných otázok nás kontaktujte +421 905 565 759 / molchem@molchem.sk

Všeobecné obchodné podmienky

čl. I Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy pri dodávkach tovaru a služieb medzi Molchem s.r.o., IČO: 47427507 (ďalej len Dodávateľ) a zákazníkom (ďalej len Odberateľ). Akékoľvek iné obchodné podmienky nie sú pre Dodávateľa záväzné a to ani v prípade, že sú súčasťou objednávky Odberateľa.

 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi Dodávateľom a Odberateľom v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. zákon z 25. marca 2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 151/2014 Z.z., 173/2015 Z.z., 391/2015 Z.z., 57/2018 Z. z.(nepriamo), 170/2018 Z.z.).

 3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi (napr. SZČO), sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (podľa ustanovení §411-441 Obchodného zákonníka).

 4. Dodávateľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

 5. Dodávateľom je v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok zároveň aj:

  1. prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej tiež len „e-shop“).

  2. prevádzkovateľom informačného systému / informačných systémov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 6. Pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok sa uvádza, že Odberateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala (emailové) oznámenie o prijatí objednávky. Odberateľom je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a potvrdila tiež oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 7. Molchem s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na webovom sídle molchem.sk

čl. II O registrácii

 1. V prípade, ak kupujúci vykoná na webovej stránke portálu aj tzv. registráciu, prevádzkovateľ ho týmto informuje, že súčasťou vykonanej registrácie, môže byť aj súhlas so zasielaním ponukových e-mailov z internetového portálu prevádzkovateľa. V prípade vykonania objednávky bez registrácie, predávajúci môže ponúknuť kupujúcemu možnosť odoberať novinky emailom. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne 1x do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 1MB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese predávajúceho.

 2. Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

čl. III Predmet predaja

 1. Predmetom predaja je tovar a služby vrátane servisu a validácie, z aktuálnej ponuky Dodávateľa, alebo iný tovar a služby špecifikované písomnou dohodou medzi Odberateľom a Dodávateľom, vrátane konkrétnych cenových ponúk určených konkrétnym Odberateľom.

čl. IV Spôsob objednávania

 1. Objednávať tovar je možné písomnou formou, alebo e-mailom. Každú objednávku potvrdzujeme e-mailom. Pokiaľ nedostanete behom 48 hodín potvrdenie Vašej e-mailovej objednávky, tak pravdepodobne nedošla. Telefonická alebo ústna objednávka je akceptovaná iba vo výnimočným prípadoch.

 2. Objednávky zasielajte na e-mailovu adresu predávajúceho: molchem@molchem.sk, alebo poštou na korešpondenčnú adresu Dodávateľa: Molchem s.r.o., Banšelova 26, 821 04 Bratislava, SR

 3. Objednávka musí obsahovať presný názov firmy alebo inštitúcie Odberateľa, adresu a zodpovednú osobu, IČO, DIČ (v prípade, že je Odberateľ registrovaným platcom DPH), presnou adresou platcu tovaru (ak je odlišná od adresy Odberateľa) a číslo bankového účtu. Ďalej musí obsahovať presné určenie tovaru, jeho požadované množstvo, presnú adresu dodania (ak je odlišná od adresy Odberateľa), kontaktnú osobu a telefonický kontakt. V prípade špecifických požiadaviek na termín dodania, je potrebné ich uviesť.

 4. Špecifikácia produktu je jednoznačne určená jeho katalógovým číslom a balením. Pred záväzným objednaním sa preto v buď v katalógu alebo písomne uistite, že vybrané katalógové číslo produktu zodpovedá Vašim požiadavkám.

 5. V odôvodnených prípadoch, pri neštandardnom tovare a v prípade prvého odberu, je Dodávateľ oprávnený požadovať zálohovú platbu až do 100% hodnoty plnenia. Dodací termín uvedený na potvrdení objednávky sa následne počíta odo dňa prijatia zálohovej platby na účet Dodávateľa.

 6. V odôvodnených prípadoch Dodávateľ potvrdzuje prijatú objednávku formou Kupnej zmluvy resp. Zmluvy o dielo. V tomto prípade je Kúpna zmluva/Zmluva o dielo považovaná za uzavretú až po jej podpise oboma zmluvnými stranami.

 7. Stornovanie objednávky po jej prijatí je možné iba po dohode s osobou tomuto účelu splnomocnenou. Firma Molchem s.r.o. si vyhradzuje právo účtovať Odberateľovi prípadné náklady vynaložené na stornovanie objednávky.

čl. V Cena tovarov

 1. Ceny tovarov uvedené v katalógu a v ďalších materiáloch sú vždy platné ku dňu vydania a Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien bez predchádzjúceho upozornenia v nadväznosti na úpravy cien výrobcov, prípadne na pohyby kurzu EUR voči cudzím menám. Platné ceny Vám potvrdíme v aktuálnej cenovej ponuke respektíve v potvrdení objednávky alebo v zmluve. K cenám tovarov môžu byť pripočítané a fakturované manipulačné a dopravné poplatky. Informáciu o manipulačných a dopravných poplatkoch získa kupujúci ako súčasť cenovej ponuky. Pri dovoze tovaru je prípadné Clo obsiahnuté v cene. Ak prístroj vyžaduje inštaláciu a zaškolenie obsluhy, je toto zahrnuté v cene.

čl. VI Platobné podmienky a vlastnícke práva

 1. Úhrada tovaru sa uskutočňuje prevodom na základe daňového dokladu so splatnosťou 14 dní od dátumu dodania, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Po vzájomnej dohode je možné tovar uhradiť aj na dobierku, platba v hotovosti nie je možná. Dodávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch požadovať úhradu celej dohodnutej ceny alebo jej časti dopredu (napr. ak sa jedná o špeciálny tovar alebo sa jedná o nového Odberateľa).

 2. Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na Odberateľa, pripísaním celej faktúrovanej sumy vzťahujúcej sa k zákazke na účet Dodávateľa.

 3. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na Odberateľa odovzdaním a prevzatím tovaru.

 4. Nebezpečenstvo za poškodenie tovaru pri doprave prechádza na Odberateľa odovzdaním tovaru Odberateľovi, alebo dopravcovi. Dopravné poistenie tovaru nie je obsiahnuté v cene tovaru.

čl. VII Dodacie podmienky

 1. Dodacie lehoty jednotlivých produktov v katalógu a v ďalších materiáloch Vám poskytneme na vyžiadanie. Dodacia doba je spravidla 1-4 týždne na spotrebný tovar, 3-8 týždňov na prístroje. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky Dodávateľom alebo dňom, keď Dodávateľ prijme zálohovú platbu vzťahujúcu sa k zákazke, ak je tak dohodnuté. Odberateľ je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru na určenom mieste. Ak Odberateľ odmietne prevziať tovar bez uvedenia právneho dôvodu, je Dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi vzniknuté náklady.

 2. Tovar je štandardne doručovaný zásielkovou spoločnosťou Toptrans, DerKurier alebo Dodávateľom. Cena prepravy vrámci SR, ak nebude uvedené inak, je účtovaná podľa aktuálnych nákladov zmluvných partnerov. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená.

 3. Osobný odber je v súčasnosti možný po predošlej dohode. Doručenie do zahraničia je predmetom dohody.

 4. Odberateľ je povinný predmet plnenia prevziať a bez omeškania skontrolovať súlad množstva a typu predmetu plnenia s dodacím listom, odovzdávacím protokolom alebo faktúrou.

 5. Pri zistení rozdielu v množstve, type alebo kvalite predmetu plnenia, je Odberateľ povinný túto skutočnosť bez omeškania oznámiť Dodávateľovi formou reklamácie. Pokiaľ Odberateľ nezariadi, aby bol tovar v dobe prechodu zodpovednosti za škody na tovare skontrolovaný, môže uplatniť nárok zo zistiteľných vád pri tejto kontrole jedine ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v dobe prechodu zodpovednosti za škody na tovare z Dodávateľa na Odberateľa.

 6. Ak zistí Odberateľ pri preberaní tovaru zjavné poškodenie na obale, je povinný túto skutočnosť bez omeškania oznámiť Dodávateľovi alebo doručovateľovi zásielky a písomne to uviesť na dodacom liste Dodávateľa alebo prepravnom liste doručovacej služby. Neskoršie reklamácie tohto typu nemôžu byť Dodávateľom uznané ako oprávnené.

 7. Dodávateľ nezodpovedá za vhodnosť vybraného tovaru k požadovaným účelom, ak tieto neboli vyšpecifikované zo strany Odberateľa v dopyte/objednávke alebo tak nevyplýva z uzatvorenej Kúpnej zmluvy/Zmluvy o dielo.

 8. Vrátenie tovaru: Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie, Vami zvoleným prepravcom. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 5 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

čl. VIII Rušenie a zmeny objednávok, zmluvných vzťahov

 1. Dodávateľom potvrdené alebo inak odsúhlasené objednávky a zmluvy medzi Odberateľom a Dodávateľom, je možné rušiť a meniť iba písomne, vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán

 2. Dodávateľ je oprávnený účtovať Odberateľovi storno poplatok až do výšky 100% ceny predmetu k pokrytiu preukázateľne vynaložených nákladov k zaisteniu predmetu tovaru.

čl. IX Reklamačný poriadok, záručný a pozáručný servis

 1. Dodávateľ zodpovedá za úplnosť a správnosť dodávky podľa dodacieho listu. Odberateľ je povinný skontrolovať pri prevzatí tovaru jeho množstvo, úplnosť, správnosť a neporušenie dodávky. Správnosť dodávky potvrdí Odberateľ čitateľným podpisom dodacieho listu.

 2. Záručný a pozáručný servis zabezpečuje Dodávateľ. Dodávateľ je oprávnený na zabezpečenie servisu využitie tretích strán.

 3. Záručná doba na tovar je upravená podľa ustanovení Obchodného zákonníka, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. Záručná doba na skryté chyby, funkčnosť a pod., je stanovená v súlade s Obchodným zákonníkom na dobu minimálne 6 mesiacov, ak nie je záručná lehota na dodacom alebo záručnom liste stanovená inak. Záručná doba na servisné práce a náhradné diely je 3 mesiace, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia, vzniknuté nerešpektovaním návodu na použitie, nevykonávaním bežnej užívateľskej údržby, vykonaním zmien na tovare, nesprávnou manipuláciou, či skladovaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie.

 4. Reklamácia musí byť vždy uplatnená písomnou formou, s uvedením špecifikácie reklamovaného tovaru, popisu závady, čísla dodacieho listu alebo faktúry a mena osoby zodpovednej zo strany Odberateľa za vybavenie reklamácie. Dodávateľ informuje o výsledku reklamačného konania a predpokladaného vybavenia reklamácie, spravidla do 30 dní od jeho doručenia Odberateľom.

 5. Predávajúci si vyhradzuje právo vyriešiť nezhody medzi objednaným a dodaným tovarom podľa svojho vlastného uváženia a to peňažnou kompenzáciou, alebo náhradou tovaru v primeranej lehote.

čl. X Záverečné ustanovenia

 1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tohto záväzkového vzťahu v prípade, že Odberateľ je v omeškaní s úhradou finančných čiastok podľa týchto Všeobecných podmienok po dobu viac ako 14 dní. Odberateľ je ďalej oprávnený realizovať výhradu vlastníctva podľa týchto Všeobecných podmienok.

 2. Práva a povinnosti vyplývajúce z tohto záväzkového vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 3. Text týchto všeobecných podmienok je zverejnený na internete na molchem.sk, v cenníkoch a sú tiež sprievodným dokladom dodávok prístrojovej techniky, ktorého dodávky sú realizované na základe objednávok Odberateľa, resp. zmlúv o dielo.

 4. Odberateľ je uzrozumený s tým, že záväzkový vzťah vznikajúci pri poskytovaní plnenia a založený okamžikom akceptácie Odberateľom vystavenej objednávky u Dodávateľa, sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 5. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2024.

Tím Molchem